Home
APOMORPHIA PDF Print E-mail

Homeopathic Materia Medica by NashAPOMORPHIA

(apom)

Easy vomiting without previous nausea.