Home
APOMORPHIA PDF Print E-mail

Homeopathic Materia Medica by Nash



APOMORPHIA

(apom)

Easy vomiting without previous nausea.